Najważniejsze informacje o znakach towarowych – zajrzyj na blog
Krakowskie

Najważniejsze informacje o znakach towarowych – zajrzyj na blog

W kontekście omawiania zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej często pada określenie takie jak znak towarowy. Jest to temat, którym powinien zainteresować się każdy przedsiębiorca, ponieważ obecnie nietrudno jest paść ofiarą działań nieuczciwej konkurencji. Co zatem warto wiedzieć o znakach towarowych?

Czym jest znak towarowy?

Mianem znaku towarowego określane jest każde oznaczenie pozwalające odróżnić towary jednego przedsiębiorcy od towarów innej firmy. Bardzo ważne jest to, aby znak towarowy był możliwy do przedstawienia go w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby nie było problemu z dokładnym i jednoznacznym ustaleniem zakresu przedmiotu udzielonej ochrony. Występują różne rodzaje znaków towarowych, w tym m.in. znaki słowne, obrazowe, przestrzenne, zapachowe, dotykowe, pozycyjne itp. W praktyce znakami towarowymi mogą być w głównej mierze słowa, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, rysunki oraz sygnały dźwiękowe. Potocznymi określeniami używanymi w stosunku do znaków towarowych są przede wszystkim: firmowe logo, znak firmowy, nazwa firmowa czy znak handlowy.

Najważniejsze informacje o znakach towarowych – zajrzyj na blog

Jak chronić znak towarowy?

Aby znak towarowy został objęty stosowną ochroną, należy zarejestrować go w Urzędzie Patentowym RP. Muszą jednak za tym przemawiać odpowiednie przesłanki, co oznacza dokładnie tyle, że takie oznaczenie musi spełnić pewne warunki. Wymagane jest m.in. to, aby miał on charakter odróżniający i nie stanowił opisu sprzedawanych towarów lub usług. W internecie można bez problemu znaleźć szczegółowe informacje dotyczące tego, jak chronić znaki towarowe – blog – blog poświęcony tej tematyce to zdecydowanie najlepsze miejsce, gdzie takie zagadnienia są szczegółowo omówione. W każdym razie prawo ochronne na znak towarowy jest przyznawane na 10 lat, przy czym w rachubę wchodzi opcja przedłużenia go na kolejne okresy. Należy pamiętać o tym, że prawo ochronne ogranicza się tylko i wyłącznie do towarów oraz usług wskazanych we wniosku rejestracyjnym do Urzędu Patentowego RP.

Obowiązek używania znaku towarowego – co to oznacza?

Rejestracja znaku towarowego i uiszczenie opłaty z tego tytułu nie jest równoznaczne z tym, że ochrona oznaczenia będzie bezwzględnie obowiązywać przez cały opłacony okres ochrony. Trzeba koniecznie brać poprawkę na obowiązek używania znaku towarowego wynikający z zapisów Ustawy prawo własności przemysłowe. Chodzi mianowicie o to, że znak towarowy powinien być używany względem tych towarów i usług, dla których został on zarejestrowany. W przypadku nieposługiwania się znakiem przez 5 lat od momentu uzyskania ochrony może ona wygasnąć.

Dlaczego warto chronić znak towarowy i jak to zrobić skutecznie?

Ochrona znaku towarowego ma w głównej mierze na celu uchronienie jego właściciela przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem go przez inne podmioty. Przed zgłoszeniem znaku do Urzędu Patentowego RP warto sprawdzić go pod kątem unikalności. Świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego, który nie tylko dokonana niezbędnego rozeznania, ale i pomoże przejść przez procedurę rejestracyjną.

Zobacz więcej podobnych postów